PIWO WINO

Regulamin Usługi Kateringowej, produkty z kategorii Piwo

  1. Usługiświadczone za pośrednictwem serwisu

Administrator, za pośrednictwem serwisu, drogą elektroniczną zawiera z użytkownikami umowy na świadczenie usług cateringowych polegające na dostarczeniu produktów, w tym napojów alkoholowych na potrzeby organizowanych przez użytkowników przyjęć, bankietów, szkoleń, konferencji i innych tego typu imprez.

Treści prezentowane w serwisie, w szczególności informacje o produktach, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności oferty sprzedaży produktów.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizowaną przez siebie imprezę, o której mowa w ust. 1, w tym jej rodzaj i charakter, lokal, w której się ona odbywa oraz biorące w niej udział osoby. Użytkownik ponosi    również odpowiedzialność za to, że impreza nie narusza żadnych zakazów. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów obowiązującego prawa podczas korzystania z usług i może korzystać z usług tylko w celach zgodnych z prawem.

Korzystając z serwisu, użytkownik nie nabywa produktów ani nie składa oferty ich nabycia.

Korzystanie z konta w serwisie jest dla użytkowników nieodpłatne.

Korzystanie z usługi cateringowej jest odpłatne – każdorazowo koszt takiej usługi jest podawany przed potwierdzeniem rezerwacji.

Z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mogą korzystać jedynie zarejestrowani i pełnoletni użytkownicy.

Zarejestrować się do serwisu mogą jedynie osoby, które uprzednio oświadczyły, iż  pełnoletnie, zapoznały się z treścią regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego i zaakceptowały jego treść oraz wyraziły wolę zapoznania się z treścią serwisu dotyczącą napojów alkoholowych oraz innych produktów.

Rejestracja do serwisu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w serwisie.

2.Usługa prowadzenia konta użytkownika

Administrator, za pośrednictwem serwisu, drogą elektroniczną zawiera z użytkownikami umowy na świadczenie usług cateringowych polegające na dostarczeniu produktów, w tym napojów alkoholowych na potrzeby organizowanych przez użytkowników przyjęć, bankietów, szkoleń, konferencji i innych tego typu imprez.

Treści prezentowane w serwisie, w szczególności informacje o produktach, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności oferty sprzedaży produktów.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za organizowaną przez siebie imprezę, o której mowa w ust. 1, w tym jej rodzaj i charakter, lokal, w której się ona odbywa oraz biorące w niej udział osoby. Użytkownik ponosi    również odpowiedzialność za to, że impreza nie narusza żadnych zakazów. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów obowiązującego prawa podczas korzystania z usług i może korzystać z usług tylko w celach zgodnych z prawem.

Korzystając z serwisu, użytkownik nie nabywa produktów ani nie składa oferty ich nabycia.

Korzystanie z konta w serwisie jest dla użytkowników nieodpłatne.

Korzystanie z usługi cateringowej jest odpłatne – każdorazowo koszt takiej usługi jest podawany przed potwierdzeniem rezerwacji.

Z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mogą korzystać jedynie zarejestrowani i pełnoletni użytkownicy.

Zarejestrować się do serwisu mogą jedynie osoby, które uprzednio oświadczyły, iż są pełnoletnie, zapoznały się z treścią regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego i zaakceptowały jego treść oraz wyraziły wolę zapoznania się z treścią serwisu dotyczącą napojów alkoholowych oraz innych produktów.

Rejestracja do serwisu następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w serwisie.

3.Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.szybkiszop.pl musi zapoznać się z regulaminem.

Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim postanowień.

Osoba składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność wykonywania czynności prawnych.

Umowa o świadczenie usługi cateringowej świadczona jest tylko dla zarejestrowanych w serwisie użytkowników. Umowa prowadzenia konta użytkownika zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez użytkownika formularza pozwalającego ukończyć rejestrację do serwisu – z chwilą wybrania przycisku oznaczonego napisem: ,,Zarejestruj się”.

Umowy o świadczenie usług prowadzenia konta użytkownika zawierane są na czas nieoznaczony.

Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika poprzez wysłanie maila  z wypowiedzeniem umowy ze wskazaniem konkretnego konta użytkownika na adres:

Umowa o świadczenie usługi prowadzenia konta użytkownika może zostać wypowiedziana przez administratora.

4.Usługa cateringowa

Umowa o świadczenie usługi cateringowej zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez zarejestrowanego użytkownika formularza zamówienia – z chwilą wybrania przycisku oznaczonego napisem: ,,Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Aby dokonać zamówienia należy uprzednio potwierdzić pełnoletność oraz zapoznać się z regulaminem usługi cateringowej.

Do korzystania z usługi rezerwacji świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu, każdorazowo niezbędne jest zalogowanie się użytkownika na jego konto. Logowanie następuje poprzez podanie w odpowiednich polach loginu i hasła przypisanych do danego użytkownika.

Aby dokonać zamówienia, należy wybrać produkty dostępne w serwisie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w serwisie.

Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w serwisie. Podana cena jest kwotą brutto wraz z należnym podatkiem VAT 23%.

Przed zatwierdzeniem danych wskazanych powyżej użytkownik wyraża zgodę na wykonanie przez administratora usługi cateringowej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie na odległość usługi, przy czym jednocześnie użytkownik uzyskuje informację, iż wyrażenie takiej zgody sprawia, że po spełnieniu świadczenia przez administratora użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Usługę cateringowa poczytuje się za w pełni wykonaną w momencie wydania zamówienia przez kuriera we wskazanym przez użytkownika w zamówieniu miejscu imprezy.

Zamówiona usługa jest realizowana tylko wobec użytkownika.

Naruszenie przez użytkownika ustępu powyżej powoduje niewykonanie umowy, a uiszczona na rzecz administratora zapłata nie podlega zwrotowi.

Umowa o świadczenie usługi cateringowej może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem użytkownika i administratora oraz w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Użytkownik może po złożeniu zamówienia otrzymać fakturę VAT obejmującą dane zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT wraz z realizacją zamówienia użytkownik powinien wybrać opcję „Faktura VAT” przy składaniu Zamówienia.

Administrator informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów objętych usługą cateringową.

Prawo odstąpienia przez konsumenta od umów zawartych na odległość:

 Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. zakupy w e-sklepie, rejestracja w portalu internetowym).

Regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa zawiera ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Co do zasady konsument, który zawarł umowę na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Wyjątek dotyczy m.in. usług cateringowych. W przypadku usług cateringowych konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Brak prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku umowy:

1)   o świadczenie usług w zakresie gastronomii – art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta;

2)   której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia - art. 38 pkt 4 ustawy o prawach konsument;

3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu - art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsument.