Terms & Conditions

  REGULAMIN SPRZEDAŻY

  W SKLEPIE INTERNETOWYM

  SZYBKI SZOP

  (zwany dalej „Regulaminem”)

  Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów sprzedaży produktów zawieranych w sklepie internetowym „SZYBKI SZOP” dostępnym na stronie internetowej szybkiszop.pl

  prowadzonym przez

  GM KRAFT Sp. z o.o.

  działającą pod adresem:

  ul.Celna 9, lok. 35

  30-507 Kraków

  numer REGON: 380255850

  numer NIP: 6793169345

   

  1. [Definicje]

   1. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła albo zamierza zawrzeć z Przedsiębiorcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego „SZYBKI SZOP”.

   2. Konsument – jest to osoba fizyczna, która dokonuje z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo która zamierza dokonać takiej czynności za pośrednictwem Sklepu internetowego „SZYBKI SZOP” w wyniku zastosowania procedury złożenia zamówienia opisanej w niniejszym Regulaminie.

   3. Przedsiębiorca – GM KRAFT Sp. z o.o. działającą pod adresem: ul.Celna 9, lok. 35 30-507 Kraków numer REGON: 380255850 numer NIP: 6793169345

   4. Sklep internetowy „SZYBKI SZOP (dalej również Sklep) – jest to sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę dostępny na stronie internetowej szybkiszop.pl.

   5. Strona sklepu - strona internetowa o adresie szybkiszop.pl.

   6. Umowa – jest to umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Przedsiębiorcą jako sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego „szybki szop” w wyniku zastosowania procedury złożenia zamówienia opisanej w niniejszym Regulaminie.

   7. Towar – produkt dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu.

   8. Czas Realizacji Zamówienia - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Kupującego adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostaw.

   9. Konto - usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Kupującego, w którym zebrane są informacje Kupującego i dokumentacja związana z jego Zamówieniami.

   10. Koszyk - usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Kupującego określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia.

   11. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Sprzedawca informuje Kupującego o nowościach w Sklepie, poprzez okresowe przesyłanie wybranych i stosownie zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.

   12. Polityka Prywatności - dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Kupujących; Polityka Prywatności stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu.

   13. Dni Robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

   14. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 15.00; Kupującego może składać Zamówienia tylko na dostępne Towary.

   

  1. [Postanowienia ogólne]

   1. Właścicielem Towaru jest Przedsiębiorca.

   2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Przedsiębiorcę na rzecz Kupujących usług drogą elektroniczną, które polegają na umożliwieniu Kupującym zawierania przez Internet Umów sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego „SZYBKI SZOP”, których cechy oraz ceny podane są na odpowiednich podstronach Sklepu.

   3. Przedsiębiorca kieruje swoją ofertę do Kupujących będących Konsumentami, jak i Kupujących będących przedsiębiorcami. Do Kupujących będących przedsiębiorcami nie mają zastosowania te postanowienia Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Kupujących będących Konsumentami.

   4. Kupujący, dokonując zakupów w Sklepie internetowym „SZYBKI SZOP”, zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

   5. Kupujący mogą kontaktować się z Przedsiębiorcą posługując się następującymi danymi kontaktowymi:

    1. adres przedsiębiorstwa: GM KRAFT Sp. z o.o. działającą pod adresem: ul.Celna 9, lok. 35 30-507 Kraków

    2. adres poczty elektronicznej: szopszybki@gmail.com (w Dni Robocze od godz. 10.00 do godz. 17.00);

    3. numer telefonu: 727 770 404 (w Dni Robocze od godz. 10.00 do godz. 17.00);

   

  1. [Wymagania techniczne]

   1. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym „SZYBKI SZOP” jest uzależnione od spełnienia przez Kupującego wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Przedsiębiorca, to jest od:

    1. posiadania sprawnego połączenia z siecią Internet,

    2. posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies.

   

  1. [REJESTRACJA]

   1. Rejestracji może dokonać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych – w przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

   2. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Kupującego, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji.

   3. Użytkownik zyskuje status zarejestrowanego Kupującego w następstwie wykonania niezbędnych czynności rejestracyjnych w Sklepie według interaktywnego formularza. Kupujący wypełnia formularz stosując się do odpowiednich komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania (w szczególności Kupujący podaje swoje prawdziwe dane oraz te oznaczone jako obowiązkowe), a następnie aktywuje przycisk „Dokończ Rejestrację”.

   4. Kupujący może również założyć Konto w trakcie procedury składania Zamówienia poprzez uaktywnienie przycisku „Zarejestrować”.

   5. Kupujący, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.

   6. Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Kupującego, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta z Przedsiębiorcą na czas nieokreślony.

   7. Kupujący może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Przedsiębiorcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupującego narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

   8. W procesie Rejestracji Kupujący podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Kupujący ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

   

  1. [Składanie zamówienia i zawarcie umowy]

   1. Zamówienia może składać jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych – w przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

   2. Zamówienia składa się za pomocą witryny „SZYBKI SZOP” działającej na stronie internetowej szybkiszop.pl

   3. Ceny sprzedaży Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.

   4. Kupującego wiąże cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia przez niego zamówienia.

   5. Kupujący zawiera Umowę zgodnie z następującą procedurą:

    1. Kupujący wybiera Towar spośród pozycji ujętych w witrynie sklepu internetowego „SZYBKI SZOP” – możliwy jest wybór jednej lub większej liczby sztuk Towaru danego rodzaju;

    2. Kupujący winien zapoznać się z właściwościami Towaru dokonując jego wyboru – w szczególności poprzez przeczytanie informacji zawartej w witrynie sklepu internetowego „SZYBKI SZOP”;

    3. Kupujący, który zamierza dokonać zakupu określonego Towaru, winien wybrać opcję „Dodaj do koszyka”;

     1. Kupujący może umieścić wybrane przez siebie towary w Koszyku. Po wybraniu opcji „Koszyk” Kupujący jest odesłany do podstrony, gdzie może dowolnie modyfikować swojej zamówienie poprzez zmianę ilości zamawianego Towaru lub usuwanie Towaru z koszyka oraz gdzie Kupujący może dokonać wyboru sposobu dostawy.

    4. Po dokonaniu wyboru Towaru Kupujący, który zamierza zawrzeć Umowę, winien nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy” bądź „Realizuj Zamówienie”

    5. Po wybraniu opcji „Realizuj Zamówienie” bądź „Przejdź do kasy”, Kupujący uzyskuje informację na temat: wybranego Towaru, ceny jednostkowej sprzedaży oraz liczby zamówionych sztuk Towaru;

    6. Następnie Kupujący dokonuje wyboru:

     1. sposobu odbioru Towaru, będącego zarazem sposobem dostarczenia Towaru, przy czym przy danym sposobie dostarczenia Towaru podane są również koszty dostarczenia obciążające Kupującego,

     2. sposobu płatności ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów dostarczenia Towaru

  oraz podaje dane w postaci: imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail, jak również adresu (miejscowość, ulica, numer, kod pocztowy) jak również uzupełnić pozostałe wymagane pola formularza;

    1. Kupujący powinien sprawdzić prawidłowość podanych przez siebie danych;

    2. Przed zawarciem Umowy Kupujący winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia;

    3. Informacja udzielona przez Przedsiębiorcę w toku procedury zawarcia Umowy, o których mowa powyżej wraz z kompletnymi danymi i oświadczeniami podanymi przez Kupującego stanowi Formularz zamówienia;

    4. Kupujący, którzy zamierza zawrzeć Umowę na warunkach określonych w Formularzu zamówienia, winien wybrać opcję „Zamówienie z Obowiązkiem Zapłaty”

   1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Przedsiębiorcą zostaje zawarta z chwilą wyboru przez Kupującego opcji „Kupuję i płacę” po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 5.5. powyżej. Wybór opcji „Kupuję i płacę” jest równoznaczny ze zobowiązaniem się Kupującego do realizacji ciążących na nim obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności obowiązku zapłaty ceny sprzedaży powiększonej o koszty dostarczenia Towaru obciążające Kupującego oraz obowiązku odebrania Towaru wydanego przez Przedsiębiorcę. Do chwili wyboru tej opcji, Kupujący nie jest związany złożonymi oświadczeniami i w każdej chwili może zaniechać procedury składania zamówienia, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

   2. Po dokonaniu wyboru opcji „Kupuję i płacę”, Kupujący otrzymuje informację o numerze zamówienia. Na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia Umowy ze wskazaniem jej numeru.

   3. Dane adresowe oznaczone przez Kupującego zgodnie z ust. 5.5.6. powyżej są zarazem danymi, pod które nastąpi dostarczenie Towaru przez Przedsiębiorcę, chyba że Kupujący zadeklarował chęć otrzymania przesyłki na inny adres.

   

  1. [Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Przedsiębiorcę]

   1. Świadczenie Przedsiębiorcy po zawarciu Umowy polega na dostarczeniu Kupującemu zakupionego Towaru.

   2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia – w wykonaniu zawartej Umowy – Towaru wolnego od wad.

   3. Czasem realizacji zamówienia jest czas od dnia uznania rachunku bankowego Przedsiębiorcy sumą przedpłaty do dnia dostarczenia Towaru Kupującemu.

   4. Za dzień dostarczenia Towaru Kupującemu przyjmuje się:

    1. w razie przesłania Towaru kurierem – dzień, w którym produkt został dostarczony pod podany przez Kupującego adres,

    2. w razie przesłania Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej dzień, w którym produkt został dostarczony pod wskazany adres bądź odebrany z placówki pocztowej.

   5. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Towaru, przy czym nie przekracza 14 dni.

   6. Jeżeli Przedsiębiorca nie jest w stanie zrealizować zamówienia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, zawiadomi o tym Kupującego w terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy. W takim przypadku Przedsiębiorca zwraca całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

   7. Dostarczenie zakupionego przez Kupującego Towaru odbywa się wedle jego wyboru:

    1. Szybki Szop Dowóz

  2. [Sposób i termin zapłaty]

   1. Zapłata ceny zakupionego Towaru następuje w formie Gotówki lub Karty Płatniczej – podczas doręczenia Towaru Kupującemu.

   2. Kupujący dokonuje płatności łącznie tytułem ceny zakupionego Towaru oraz tytułem kosztów jego dostarczenia – jeśli wybrał sposób dostarczenia związany z poniesieniem kosztów. Kupujący dokonuje płatności wskazując numer zamówienia, jeśli wybrał opcję przelewu bankowego.

   

  1. [Wydanie produktu]

   1. Wydanie dostarczonego Kupującemu Towaru następuje:

    1. do rąk własnych Kupującego,

    2. do rąk osoby legitymującej się pisemnym upoważnieniem do odbioru podpisanym przez Kupującego – upoważnienie winno wskazywać w szczególności numer zamówienia oraz imię, nazwisko osoby upoważnionej do odbioru.

   2. Z chwilą wydania Towaru Kupującemu bądź osobie przez niego upoważnionej, na Kupującego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

   

  1. [Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy]

   1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

   2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, kiedy Konsument lub wskazana przez niego osoba (inna niż przewoźnik dostarczający Towar) objął Towar w posiadanie.

   3. Jeżeli na podstawie zawartej Umowy, Przedsiębiorca dostarcza Konsumentowi wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy termin od dnia objęcia przez Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby (innej niż przewoźnik) w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części.

   4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Przedsiębiorcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

   5. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Przedsiębiorcy.

   6. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Przedsiębiorcę oświadczenia o odstąpieniu Konsumenta od Umowy, na podany przez Konsumenta przy składaniu zamówienia adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania tegoż oświadczenia przez Przedsiębiorcę.

   7. Przedsiębiorca nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną.

   8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, uważa się Umowę za niezawartą.

   9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze Towar.

   10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta, Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni o dnia, w którym Konsument poinformował Przedsiębiorcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

   11. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa w ust. 9.10. Regulaminu, do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Przedsiębiorcy przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   12. Konsument, który odstępuje od Umowy nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów za wyjątkiem:

    1. bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru,

    2. wybrania przez Konsumenta, po odstąpieniu od Umowy, sposobu zwrotu Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę – Przedsiębiorca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem Towaru.

   13. Konsument, który odstępuje od Umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

   14. Art. 35 ustawy o prawach konsumenta o obowiązku zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy i art. 38 tej ustawy o wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy nie znajdują zastosowania.

   

  1. [Odpowiedzialność Przedsiębiorcy za wady Towaru. Procedura reklamacyjna]

   1. Zgodnie z art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny Przedsiębiorca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru.

   2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową. W szczególności Towar jest niezgodny z Umową, jeżeli:

    1. nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

    2. nie ma właściwości, o których istnieniu Przedsiębiorca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

    3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Przedsiębiorcę przy zawarciu Umowy, a Przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

    4. został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

   3. Wada prawna istnieje jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

   4. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.

   5. Szczegółowa regulacja odpowiedzialności Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne została zawarta w art. 556 – 576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

   6. Konsument zgłasza wystąpienie wady Towaru poprzez złożenie reklamacji.

   7. Reklamację Rzeczy można składać pisemnie na adres: Anna Gola prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GM KRAFT Sp. z o.o. działającą pod adresem: ul.Celna 9, lok. 35 30-507 Kraków. Wraz z reklamacją, Konsument powinien przesłać Towar, którego reklamacja dotyczy – Przedsiębiorca zwraca niezwłocznie koszt wysyłki Towaru podlegającego reklamacji.

   8. W reklamacji Konsument powinien:

    1. podać rodzaj niezgodności Towaru z Umową oraz w miarę możliwości opisać stwierdzoną niezgodność,

    2. podać adres do doręczeń lub adres e-mail, pod który Przedsiębiorca winien wysłać odpowiedź na reklamację – w braku tego adresu, odpowiedź na reklamację jest wysyłana pod adres, z którego nastąpiło wysłanie reklamacji,

    3. wskazać z jakiego uprawnienia – z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne – zamierza skorzystać.

   9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Konsumenta adres lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

   10. Jeżeli odpowiedź w sprawie reklamacji nie zostanie wysłana do Konsumenta przed upływem 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przedsiębiorcę, uważa się, że Przedsiębiorca uwzględnił reklamację.

   11. W odpowiedzi w sprawie reklamacji Przedsiębiorca wskazuje, czy reklamację uwzględnił, podaje podstawę faktyczną rozstrzygnięcia dotyczącego zgłoszonej reklamacji, a w razie uwzględnienia reklamacji – również rodzaj świadczenia należnego Konsumentowi w związku z wadą Towaru, chyba że Konsument dokonał wiążącego Przedsiębiorcę wyboru uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru.

   

  1. [Ochrona danych osobowych i polityka prywatności]

   1. Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia, udostępnia swoje dane osobowe Przedsiębiorcy, który jest administratorem udostępnionych danych osobowych. Wszystkie informacje dotyczące Ochrony danych osobowych, polityki prywatności i plików cookies znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  2. [Pozasądowe procedury rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur]

   1. Konsument jest uprawniony do wystąpienia do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Przedsiębiorcą w trybie przepisu art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej.

   2. Konsument ma również możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu będącego następstwem zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

   3. Konsument jest także uprawniony do zwrócenia się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów celem uzyskania bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów jak również celem wystąpienia w jego imieniu do przedsiębiorcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz Konsumenta oraz wstępować, za jego zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów Konsumenta na gruncie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

   4. Poza procedurami określonymi w punktach 11.1. – 11.3. powyżej nie przewiduje się pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

   5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

   

  1. [Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy]

   1. Kupujący nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy z Przedsiębiorcą, oprócz normalnych kosztów wynikających w szczególności z opłat ciążących na Kupującym z tytułu umowy z podmiotem zapewniającym dostęp do sieci Internet.

   

  1. [Sposób utrwalania treści zawieranej Umowy]

   1. Treść zawieranej Umowy jest utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Przedsiębiorcy oraz udostępniana na każde żądanie Kupującego.

   

  1. [Zasady korzystania z kodów rabatowych]

   1. Kod rabatowy upoważnia do rabatu (zniżki) w wysokości wskazanej przez sklep internetowy pekoe.pl. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w dowolnym czasie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.

   2. Oferta promocyjna w postaci kodów rabatowych dotyczy wyłącznie Kupujących, którzy w okresie obowiązywania promocji wpisali poprawny kod w polu „Kod rabatowy” oraz potwierdzili go przyciskiem „aktywuj” podczas składania zamówienia. Wpisanie kodu rabatowego w polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub pieniężną przekazanego Kupującemu Kodu rabatowego.

   3. Kody rabatowe nie łączą się, nie sumują się ze sobą oraz nie mogą być wykorzystywane przy zakupie Towarów objętych innymi promocjami (o ile regulamin promocji nie mówi inaczej). W jednym zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

   

  1. [Newsletter]

   1. Każdy Kupujący może zrezygnować z usługi subskrypcji Newslettera, którą Przedsiębiorca świadczy drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

   2. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Przedsiębiorcę na rzecz Kupujących, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.

   3. W celu zasubskrybowania Newslettera, Kupujący wykonuje następujące czynności:

    1. zamawia poprzez formularz dostępny na stronie www.szybkiszop.pl oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera;

    2. dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na przekazywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej związanych z świadczoną usługą Newslettera poprzez oznaczenie checkboxów o treści:

     1. Akceptuję Regulamin”

     2. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji handlowej na powyższy adres e-mail i zdaję sobie sprawę, że mogę ją wycofać w każdej chwili lub dokonać zmian podanych przeze mnie danych osobowych.

    3. uaktywnia przycisk „Zapisz się”;

    4. aktywuje link wysłany na adres e-mail podany w formularzu Newslettera.

    5. Z chwilą użycia linku aktywacyjnego wysłanego na e-mail Klienta, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

    6. Kupujący może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres biuro@pekoe.pl lub poprzez przycisk „Rezygnuję z subskrypcji” w wiadomości e-mail. Umowa zostanie również rozwiązana, jeżeli Klient usunie Konto.

    7. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.

    8. Przedsiębiorca jest uprawniony do uniemożliwienia Kupującemu dostępu do usług nieodpłatnych, jeżeli Kupujący działa na szkodę Przedsiębiorcy lub innych Kupujących, czy też narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu.

   

  1. [Zmiana Regulaminu]

   1. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

   2. W stosunku do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie znajduje Regulamin w wersji obowiązującej w dacie zawarcia Umowy, chyba, że Przedsiębiorca – zmieniając Regulamin – złoży odmienne zastrzeżenie, a jednocześnie wprowadzona zmiana jest korzystniejsza dla Konsumenta niż zmieniane postanowienie Regulaminu.

   

  1. [Postanowienia końcowe]

   1. Strony Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony Sklepu zobowiązują się do podjęcia prób polubownego rozstrzygnięcia sporu, przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania sądowego.

   2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. Wyłącza się, na podstawie art. 6 Konwencji, stosowanie Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

   3. Kupujący nie jest zobowiązany do składania kaucji ani do udzielenia innych gwarancji finansowych.

   4. Przedsiębiorca nie jest związany jakimkolwiek kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

   5. Zakupiony Towar– oprócz odpowiedzialności Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne – nie jest objęty gwarancją.

   6. Przedsiębiorca nie świadczy na rzecz Kupującego jakichkolwiek usług posprzedażnych.

   7. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

   Załącznik nr 1 do Regulaminu

   

  Polityka Prywatności

  1. [Dane osobowe]

   1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/ 679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) po przekazaniu danych przez Kupującego jest GM KRAFT Sp. z o.o. działającą pod adresem: ul.Celna 9, lok. 35 30-507 Kraków numer REGON: 380255850

    numer NIP: 6793169345

   

   1. Cele w jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe:

    1. zapewnianie obsługi transakcji Kupującego, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

    2. Rejestracja oraz zarządzanie kontem Kupującego;

    3. monitorowanie aktywności Kupujących

    4. kontaktowanie się z Kupującymi, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

    5. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu;

    6. realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży lub usługi Newsletter;

    7. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

    8. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług;

    9. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

    10. wsparcie dla ubezpieczenia zakupionego towaru;

    11. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

    12. statystycznych;

    13. archizacyjnych;

    14. w. zapewnienie rozliczalności.

   

   1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest/są:

    1. wykonanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta oraz umowy sprzedaży na podstawie art. 6 pkt. 1 b) RODO,

    2. zgoda na działania marketingowe na podstawie art. 6 pkt. 1 a) RODO,

    3. zgoda na profilowanie na podstawie art. 6 pkt. 1 a) RODO,

    4. przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 pkt.1 c) RODO,

    5. prawnie uzasadnione interesy administratora na podstawie art. 6 pkt. 1 f) RODO.

   

   1. Kategorie i zakres przetwarzanych danych osobowych: dane niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorcą a Kupującym. ( jeśli wiadomo jakie dane można podać).

   

   1. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie Administratora na podstawie umowy o powierzenie danych osobowych, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. firmy przewozowe (kurierzy, Poczta Polska) oraz innym Administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes lub jest to niezbędne z uwagi na wykonanie umowy. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

   

   1. Państwa dane osobowe będą przechowywanie przez okres:

    1. wymagany przez przepisy prawa,

    2. niezbędny do przedawnienia roszczeń z umowy sprzedaży,

    3. niezbędny do przedawnienia roszczeń z umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta

    4. posiadania konta,

    5. do momentu cofnięcia zgody na marketing i zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

   

   1. Posiada Pani/ Pan prawo do:

    1. dostępu do treści swoich danych,

    2. ich sprostowania,

    3. usunięcia,

    4. ograniczenia przetwarzania,

    5. przenoszenia danych,

    6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

    7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

   

   1. W celu realizacji swoich uprawnień należy złożyć stosowne żądanie Administratorowi na wskazany wyżej adres.

   

   1. Podanie wymaganych danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy, konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Przedsiębiorcą.

   

   1. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania zgody w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

   1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym polegający na profilowaniu danych, w celu monitorowania aktywności kupujących oraz dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami.

   

  1. [Bezpieczeństwo informacji]

   

   1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane są chronią również poprzez wewnętrzne procedury Administratora z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji

   

   1. Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie hasła i loginu. W celu zapewnienia stosowanego poziomu bezpieczeństwa hasło dostępu do Konta istnieje w formie zaszyfrowanej. Rejestracja i logowanie do Konta odbywa się w bezpiecznym połączeniu https.

   

   1. Administrator wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

   

   

  1. Polityka związana z plikami cookies:

   

   1. Pliki cookies – są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery szybkiszop.pl. lub także przez serwery firm partnerskich na urządzeniu końcowym użytkownika (min. Komputer, smartfon itp.).

    1. Serwery mogą odczytać pliki cookies przy każdorazowym połączeniu się z urządzenia końcowego.

    2. Przeglądarki internetowe w ustawieniach domyślnych akceptują tworzenie plików cookies na urządzeniu użytkownika.

    3. Kupujący może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej lub zablokować możliwość ich tworzenia.

    4. Zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies może negatywnie wpłynąć na działanie strony szybkiszop.pl na urządzeniu jej użytkownika.

   

   1. Cele tworzenia plików cookies:

    1. dostosowanie zawartości serwisu szybkiszop.pl internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z usług, jakie zapewnia strona szybkiszop.pl,

    2. tworzenia statystyk oraz ich analizowania,

    3. utrzymania sesji użytkownika serwisu szybkiszop.pl

   2. Rodzaje tworzonych oraz używanych plików cookies:

    1. Zasadnicze rodzaje plików cookies:

     1. sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (najczęściej przeglądarki internetowej);

     2. stałe - są to pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

    2. Ze względu na cel w ramach Serwisu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

     1. wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu.

     2. pliki cookies wydajności – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów. Nie zbierają informacji identyfikujących użytkowników. Ich celem jest poprawa działania Serwisu;

     3. pliki cookies funkcjonalności - pliki te pozwalają witrynie zapamiętać wybory, jakich (o ile w ogóle) dokonuje użytkownik (nazwa użytkownika, język lub region) i dostarczyć funkcje dostosowane do indywidualnych potrzeb (o ile takie funkcje są dostępne);

     4. pliki cookies reklamowe – pomagają w dostarczaniu reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mogą zbierać informacje o zwyczajach korzystania z przeglądarek i dostosować treść reklamy do zainteresowań użytkownika;

     5. pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących Serwisu.

   

   1. Informujemy, że oprócz własnych plików cookies wykorzystujemy również pliki cookies zewnętrzne zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb reklamowych i statystycznych.

   

   1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym za pośrednictwem Serwisu mogą być wykorzystywane również przez naszych partnerów.

  1.  

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  ________________________________­­­______, dnia ___________________ ­­­­

  (miejscowość) (data)

   

  _________________________________________

  _________________________________________

  _________________________________________

  (imię, nazwisko i adres konsumenta)

   

   

  GM KRAFT Sp. z o.o.

  ul.Celna 9, lok.

  35 30-507 Kraków

   

   

   

   

   

   

  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

   

   

  Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy nr __________________, zawartej w dniu ___________________ r., dotyczącej sprzedaży następującego towaru:

  ____________________________________________________________________________________________________,

  dostarczonego mi w dniu ____________________ r.

   

   

   

  __________________________________________­­­­_____

  (podpis konsumenta)